Bakalárske práce

Bakalárske práce sú často prvou väčšou prácou, ktorá čaká študenta vysokej školy. Bakalárska práca – pri štúdiu podľa študijného programu prvého stupňa (bakalársky študijný program). Bakalárskou prácou sa overuje zvládnutie základov teórie a odbornej terminológie, základných štandardných vedeckých metód a úroveň vedomostí, znalostí a zručností, ktoré študent získal počas štúdia.
Bakalárska práca preukazuje schopnosť samostatnej odbornej práce z obsahového a formálneho hľadiska. Môže mať prvky pôvodnosti, sumarizácie a kompilácie

Príďte sa poradiť do ProfiPodklady. Sídlime v Ostrave ale, stačí jeden email a s bakalársku prácou pomôžeme aj Vám kdekoľvek v SR.

Bakalárske práce a aké sú nároky na ich spracovanie?

Úspešná obhajoba bakalárskej práce pred komisiou je jednou z podmienok získania bakalárskeho titulu. Spracovať kvalitnú bakalársku prácu si preto vyžaduje nielen odborné znalosti, ale i nemalé úsilie, čas a predovšetkým skúsenosti s písaním záverečných prác, ktoré Vám ponúka náš portál.

Bakalárskou prácou sa overujú vedomosti a zručnosti, ktoré študent získal počas bakalárskeho štúdia a jeho schopnosti používať ich pri riešení úloh študijného odboru.
Rozsah bakalárskej práce je spravidla 35 – 40 strán, pričom do rozsahu práce sa počíta len hlavný text, t.j. úvod, kapitoly, záver a zoznam bibliografických odkazov.

Hlavnú textovú časť bakalárskej práce tvorí: úvod, jadro, záver, zoznam literatúry a taktiež aj rôzne dotazníky, kazuistiky či rozhovory.
Predmetom hodnotenia je taktiež metodológia práce, vrátane zvládnutia vedeckých postupov indukcie a dedukcie, analýzy a syntézy, komparatívnej analýzy atď., rovnako ako aj formálna a jazyková stránka.

Pomôžeme Vám so spracovaním bakalárskej práce

Ponúkame pomoc s písaním a spracovaním bakalárskej práce formou dodania kompletných podkladov, konzultácií, rešeršov odbornej literatúry či korektúr textu. Radi vypomôžeme s prácou na celom texte, ale i pri spracovaní jednotlivých kapitol.

Vašej bakalárskej práci sa bude venovať skúsený spracovateľ erudovaný v oblasti, ktorá tvorí Vami zvolenú tému