Dizertačná práca

Dizertačná práca, jej obhajoba a úspešné zloženie doktorskej skúšky sú podmienkami tzv. veľkého doktorátu. Absolventi postgraduálneho štúdia získávajú tituly doktor vied (Ph.D.) či doktor teológie (Th.D.), písané za menom.

Čo je to dizertačná práca a aké sú nároky na jej spracovanie?

Dizertačná práca je výsledkom riešenia konkrétnej vedeckej úlohy. Ukazuje schopnosť doktoranda samostatne tvorivým spôsobom vedecky pracovať. Obsahuje pôvodné výsledky vedeckej práce.
Dizertačná práca má charakter uceleného vedeckého diela, zhrňujúceho pôvodné výsledky vlastného výskumu doktoranda alebo výsledky uverejnené v recenzovaných vedeckých časopisoch alebo vo vedeckej monografii

Ku zvláštnym nárokom dizertačnej práce patrí novátorský výskum konkrétneho problému (oblasti, javu atď.), medzinárodný presah bádania (práca so zahraničnou literatúrou, konzultácia s odborníkmi  zo zahraničných univerzít), prezentácia priebežných výsledkov na vedeckých konferenciách a publikácia článkov. Jazykom, v ktorom je dizertačná práca písaná, môže byť angličtina, pokiaľ to univerzita vyžaduje. Doporučený rozsah je 150-200 normostrán. Dizertácia musí spĺňať i všetky ďalšie predpoklady odbornej monografie.

Dizertačná práca má formu rukopisu, prípadne súboru niekoľkých publikovaných prác. Doktorand môže predložiť ako dizertačnú prácu publikované monotematické dielo. Doktorand môže predložiť ako dizertačnú prácu aj súbor vlastných publikovaných prác, ktoré svojím obsahom rozpracúvajú problematiku témy dizertačnej práce. Ak doktorand predloží súbor vlastných publikácií, doplní ho o časti, v ktorých uvedie súčasný stav problematiky, ciele dizertačnej práce a závery, ktoré vyplývajú z riešenia témy dizertačnej práce. Výsledkom dizertačnej práce by malo byť získanie nových poznatkov v danej problematike

Pomôžeme Vám so spracovaním dizertačnej práce

Vzhľadom na vysokú odbornosť a náročnosť, ktorú napísanie dizertačnej práce obnáša, budeme od Vás potrebovať detailné zadanie a informácie. Vaša práca bude v rukách skúseného spracovateľa, odborníka v danej problematike, s ktorým budete po celú dobu v kontakte.