Rigorózna práca

Rigorózna práca už je náročnejšia odborná publikácia. Má väčší rozsah a jej cieľom je preukázať, že autor vďaka štúdiu získal odborné znalosti na vedeckej úrovni.

Absolventi študijných programov, ktorí získali titul „magister“, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore. Po jej vykonaní im vysoké školy udeľujú akademický titul (Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov § 53 ods. 8)

a) v prírodovedných študijných programoch „doktor prírodných vied“ (v skratke „RNDr.“),
b) vo farmaceutických študijných programoch „doktor farmácie“ (v skratke „PharmDr.“),
c) v spoločenskovedných a umenovedných študijných programoch „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“),
d) v právnických študijných programoch „doktor práv“ (v skratke „JUDr.“),
e) v učiteľských študijných programoch a telovýchovných študijných programoch „doktor
pedagogiky“ (v skratke „PaedDr.“),
f) v teologických študijných programoch, okrem študijných programov v oblasti katolíckej
teológie, „doktor teológie“ (v skratke „ThDr.“).

Čo je to rigorózna práca a aké sú nároky na jej spracovanie?

Obhajobou rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom absolvent získal vysokoškolské vzdelanie (alebo v príbuznom študijnom odbore) preukazuje, že na základe samostatného štúdia a samostatnej vedeckej práce získal hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe, tvorivo ich rozvíjať a je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v prax

Pomôžeme Vám so spracovaním rigoróznej práce

Ponúkame výpomoc s prípravou a písaním rigoróznej práce formou dodania kompletných podkladov, rešerše odbornej literatúry, vyhotovenie príloh, konzultácií i korektúr. Radi Vám pomôžeme s celým textom, ale i jednotlivými kapitolami rigoróznej práce.

Vzhľadom na vyššiu odbornosť a náročnosť, ktorú napísanie rigoróznej práce obnáša, budeme od Vás potrebovať čo najdetailnejšie zadanie a vstupné informácie. Vaša práca bude v rukách skúseného spracovateľa, odborníka v danej problematike, s ktorým budete po celú dobu v kontakte