Semestrálna práca

Semestrálna práca ale poznáme ju aj pod názvami seminárna či zápočtová práca. Spoločné znaky všetkých prác sú tie , že predstavujú podmienku udelenia zápočtu, a tým i ukončenie predmetu v danom semestri.

Čo je to semestrálna práca a aké sú nároky na jej spracovanie

Semestrálna práca by mala vždy obsahovať úvod, jadro a záver, zoznam prameňov alebo prílohy s výsledkami práce. Predpokladá sa kvalitná práca s odbornou literatúrou a jej citácia podľa citačnej normy (účelom semestrálnej práce je, okrem iného, naučiť študentov osvojiť si pravidlá citovania),ale aj použitím parafráz. Doplnením záverečnej syntézy môže byť samostatná príloha s grafickým či iným znázornením výsledkov práce.

Pomôžeme Vám so spracovaním semestrálnej práce

Napíšeme a vypracujeme podklady semestrálnej práce z rôznych študijných odborov tak, aby spĺňali kritériá odborného textu i podmienky, ktoré ukladá Vaša univerzita, respektíve fakulta, katedra či pedagóg. Stačí dodať zadanie a naši skúsení spracovatelia Vám pomôžu s napísaním semestrálnej práce.