Seminárna práca

Seminárna práca má písomný charakter, študent ňou prezentuje výsledky teoretického i praktického skúmania zvoleného problému na vyučovaní. Seminárne práce pomáhajú študentom zvládnuť obsah študovaného predmetu a pritom preukázať spôsobilosť v danom odbore. Seminárna práca je podmienkou na získanie skúšky na vysokej škole. Ak si študenti vedia tvoriť menšie seminárne písomné práce a referátov, ľahšie sa im budú neskôr písať diplomové práce, dizertačné práce či kvalifikačné práce, ako aj vedecké a odborné práce v praxi

Čo je to seminárna práca a aké sú nároky na jej spracovanie? 

Každá práca musí obsahovať:

Titulný list : – názov práce; – úplné meno a priezvisko; – názov predmetu výučby; – meno učiteľa; – dátum ukončenia práce; 2. Úvod ( ak chcete môže byť aj abstrakt), ale úvod je povinný! 3. Jadro 4. Ciele práce 5. Záver 6. Zoznam bibliografických odkazov

Kvalitná seminárna práca predpokladá kritickú reflexiu odbornej literatúry a schopnosť citovať z nej tak, ako stanovuje citačná norma. Samotný text by mal prinášať samostatné analytické, komparatívne či syntetické uchopenie témy.

Seminárna práca sa člení na úvod, jadro, záver, súčasťou je zoznam literatúry a prameňov, niekedy titulná strana, obsah a prílohy.

Pomôžeme Vám so spracovaním seminárnej práce

Od vypracovania a odovzdania seminárnej práce závisí, či obdržíte zápočet a ukončíte predmet. Pokiaľ si neviete rady s témou alebo nemáte čas, zverte napísanie seminárnej práce nám!

Spracujeme kompletné podklady k Vašej seminárnej práci a svoju povinnosť splníme, aj pokiaľ ide o prílohy a ďalšie požadované výstupy.

O Vašu seminárnu prácu sa postarajú skúsení a erudovaní spracovatelia so znalosťami z potrebného odboru