Zápočtové práce

Zápočtové práce sú zadávané prevažne profesorom na vysokej škole a sú jednou z podmienok na získanie kreditov na ukončenie predmetu v danom semestri.

Čo predstavujú zápočtové práce a aké sú nároky na ichspracovanie?

Zápočtovú prácu môžeme prirovnať k seminárnej práce, môže ísť o esejúvahu, a pokiaľ učiteľ vyžaduje ústny prednes, o referát.

Formálne i obsahové náležitosti zápočtovej práce sa líšia od konkrétneho typu práce, ako aj odboru a témy.

Podmienky na spracovanie zápočtovej práce patrí: rozsah do 5 strán (môže sa líšiť), prehľadná štruktúra (úvod, jadro, záver, zoznam literatúry, prípadne prílohy), samostatná práca s odbornou literatúrou, citácie zdrojov a prameňov podľa citačnej normy, schopnosť vyhľadať, porovnávať, analyzovať, syntetizovať a vyhodnocovať informácie.

Práce z okruhov prírodných vied obvykle zahŕňajú aj prílohu, v ktorej sú formou grafu, schémy či tabuľky, prezentované výsledky prieskumu. Študenti humanitných odborov (filozofie, histórie, filológie, dejín umenia atď.) spravidla vystačia s textom, na ktorého formu a obsah sa však kladú o to vyššie nároky.

Pomôžeme Vám so spracovaním zápočtovej práce

Napísanie zápočtovej práce nepatrí k najväčším prekážkam na ceste k titulu. Opakovanie predmetu a prípadné oddialenie štúdia však za podcenenie zápočtovej práce rozhodne nestoja. Pokiaľ si na tému netrúfate alebo Vám chýba potrebný čas, nechajte si vypracovať kompletné podklady k zápočtovej práci od našich skúsených spracovateľov! Napíšeme podklady pre zápočtové práce z humanitných, prírodovedných a ďalších odborov, a to na základe Vášho zadania.